Cal בחזרה לאתר
 
תנאי השימוש במערכת
Verified by Visa
לקוח יקר,
כרטיסי אשראי לישראל בע"מ (להלן: "Cal"), מאפשרת עתה ללקוחותיה לערוך עסקאות מאובטחות באמצעות האינטרנט, על ידי שימוש במערכת VERIFIED BY VISA. השירות ניתן יהיה לביצוע אך ורק באתרים ספציפיים/בתי עסק ספציפיים, אשר הצטרפו לשירות ואושרו על ידי 'ויזה העולמית' ו/או 'Cal'.
אנא קרא בעיון את האמור להלן שהוא גם בבחינת הרשיון לשימוש במערכת. אם אתה מסכים לתנאי הרשיון לשימוש במערכת, אנא לחץ על המשבצת בה המילים, "אני מסכים".
אם אינך מסכים אנא לחץ על המשבצת בה המילים, "איני מסכים", במקרה כזה לא תוכל להשתמש במערכת.
מובהר, כי הסכם זה נכתב בלשון זכר מטעמי נוחות בלבד, ואולם האמור בו מתייחס לשני המינים.

הרשיון -
1 . בכפוף למילוי כל התנאים המפורטים להלן, וכן, בכפוף לתנאים האמורים בהסכם ההתקשרות שלכם עם Cal, לרבות ההתקשרות לתוכנית "Cal-online", וכן בכפוף לשאר התנאים המפורטים בהתקשרויות עכשוויות ו/או עתידיות ביניכם לבין Cal, ניתן בזה ללקוח רשיון לשימוש במערכת VERIFIED BY VISA (להלן: "המערכת" או "התוכנה"). הרשיון ניתן ללקוח בלבד ואין להעבירו לאחר. הרשיון אינו מקנה למשתמש זכות בלעדית לשימוש בו, ואין לעשות בו שימוש אלא למטרת עשיית עסקאות מאובטחות באמצעות האינטרנט. האמור בהסכם זה בא אך להוסיף על התנאים המפורטים בהסכמים שונים בין הלקוח לבין Cal ואין בו כדי לגרוע מהם.
2 . Cal וסיוטה הן בעלות הזכויות בתוכנה, בכל אחד ממרכיביה, כולל השמות המסחריים, העיצובים ובמרכיבי התוכנה, וזאת לפי הסכם ביניהן. בכל מקרה של הפרת הוראות הסכם זה, רשאית כל אחת מהן ו/או שתיהן ביחד, לאכוף הוראות הסכם זה.

הצטרפות לתכנית -
3. בעת ההצטרפות לתכנית יהיה על הלקוח למלא פרטים מסוימים שיאפשרו מתן השירות על ידי Cal כמו גם יאפשרו אימות זהותו של הלקוח.
4. הלקוח מתחייב למסור פרטים מלאים, מדויקים ואמיתיים. פרטים אלה יכול ויבדקו על ידי Cal ויאומתו על ידה קודם ו/או במהלך ההצטרפות לתכנית.
5. הלקוח מתחייב לעדכן את הפרטים במידה שיחולו בהם שינויים כלשהם, מיד עם התרחש השינוי.
6. Cal שומרת לעצמה את הזכות שלא לאשר ללקוח הצטרפותו לתכנית זו ו/או להפסיק השתתפותו בתכנית, במידה וצורף, במידה שיתברר כי הפרטים שנמסרו על ידי הלקוח היו לא מדויקים ו/או לא נכונים ו/או לא מלאים, וזאת ללא הודעה מוקדמת.

הודעה אישית, שם השתמש והקוד הסודי -
7. עם ההצטרפות לשירות יהיה על הלקוח לבחור לעצמו סיסמת זיהוי ושם משתמש. בנוסף, יהיה על הלקוח לבחור בהודעה אישית אשר תשמש אמצעי זיהוי לכך כי מתבצעת עסקה באמצעות שירות זה ולא באמצעות גורם זר. בעת ביצוע רכישה באמצעות האינטרנט עם בית עסק אשר הצטרף לשירות, וכאשר נעשה שימוש בתוכנה, יופיע על גבי המסך חלון למילוי פרטים אשר בו תוצג ההודעה האישית אותה בחר הלקוח כמפורט. כמו כן, יתבקש הלקוח להקיש את שם המשתמש והסיסמה באמצעותם יזוהה על ידי Cal. הלקוח מתחייב לשמור על כל אלה בסודיות מלאה ולא למסרם לאחר או לאפשר לאחר להשתמש בהם.
8. הלקוח מסכים בעת הצטרפותו לתכנית ומתיר ל Cal ו/או לגופים הפועלים מטעמה לעשות שימוש ב - Cookies בעת ההתקשרות באמצעות מחשבו.
המונח Cookies משמעו, קובץ מחשב קטן אשר מקובל להעבירו לכונן הקשיח במחשב האישי של הלקוח על ידי השרת של נותן השירות, כדי שניתן יהיה לייעל את התקשורת עם הלקוח. Cal עושה שימוש ב - Cookies לשם מתן שירותים ללקוחותיה באמצעות האינטרנט.

התחייבויות ואחריות הלקוח -
9. הלקוח, בעל רשיון זה, מתחייב כי לא יעשה כל שינוי בתוכנה או במרכיב ממרכיביה, יימנע מלנסות לפצח את הצפנים שבה, לא ינסה לשחזר את התוכנה (reverse engineering), יימנע להשתמש בה או במרכיביה כחלק מתוכנה אחרת, או לעשות בה או במרכיביה, כל שימוש שהוא שאינו השימוש האמור בסעיף 1.
10. בנוסף, מתחייב הלקוח, שלא לנקוט בכל פעולה שיש בה כדי להפריע ו/או למנוע ו/או להגביל את השימוש בתוכנה ו/או במחשבים/שרתים והחומרים המצויים בידי Cal לצורך מתן השירות ו/או בכל דרך אחרת שיהיה בה כדי לפגוע במתן השירות האמור ללקוח ו/או לגורמים אחרים ו/או בכלל.
11. כמו כן, מתחייב הלקוח כי לא יעביר בכל דרך, לא ישעבד ולא יעניק זכויות לאחר, בתוכנה או במרכיב ממרכיביה. עוד מתחייב הלקוח כי לא ינסה לפרק את התוכנה לגורמיה, ולא יעשה כל פעולה אחרת העלולה לפגוע בזכויות Cal או חב' סיוטה, שהיא בעלת הרשיון ומפתחת התוכנה. אם למרות האיסור יעשה הלקוח כל שיפור ו/או שינוי ו/או התאמה בתוכנה, הוא מסכים מראש כי אלה יהיו רכושה של Cal ו/או סיוטה.
12. הלקוח מתחייב להודיע לCal על כל שימוש לרעה ו/או הפרה אחרת שנעשתה בקשר עם תכנית זו, לרבות שימוש בסיסמא על ידי אדם אחר, חדירה למערכת או הפרה אחרת הפוגעת בשימוש במערכת או באבטחת השירות.
13. ידוע ומובהר ללקוח, כי אם ישתמש בשירות מול גורמים או בתי עסק הפועלים במדינה זרה, ו/או יבצע עסקה עם גורמים זרים, מחובתו של הלקוח, טרם ישתמש בשירות לבדוק ולוודא, כי תנאי השימוש בשירות תואמים ואינם סותרים את חוקי המדינה הזרה. באם כתוצאה מהשימוש בשירות יבצע הלקוח הפרת דין של מדינה זרה, יהיה הלקוח אחראי באופן בלעדי להפרה זו וישא בכל ההשלכות והתוצאות הנובעות מההפרה כמתואר.
14. מובהר ומוסכם בין הצדדים, כי האחריות המלאה והבלעדית בכל הנוגע ו/או הנובע ו/או הקשרו לשימוש בשירות זה, אלא אם נקבע אחרת בהסכם ההצטרפות עליו חתם הלקוח בעת הצטרפותו לתכנית כרטיסי אשראי מסוג 'ויזה' - היא על הלקוח.

פטור מאחריות -
15. הלקוח, בעל רשיון זה, מאשר כי ידוע לו כי הוא מקבל את זכות השימוש בתוכנה כמות שהיא (AS IS). כמו כן, הוא מאשר כי ידוע לו כי עלולות להיות בעיות ברשת האינטרנט או תקלות בלתי צפויות אחרות, בין במחשבי Cal בין במחשבו ובין בדרך אחרת, אשר יפגעו, מדי פעם, ביעילות התוכנה וביעילות ו/או באפשרות השימוש בתוכנה ו/או בשירות. אי לכך, הלקוח פוטר בזאת את Cal ואת סיוטה, מכל אחריות ביחס למערכת, לתוכנה וביחס להשפעת התקנתם או השימוש בהם על החומרות והתוכנות של הלקוח או על יעילות ביצוע עסקאות באמצעות המערכת.
16. כן ידוע ללקוח, כי Cal וכן סיוטה, מעמידות אמצעי לאבטחת תשלום לשם ביצוע העסקה, אך אין להן כל אחריות לשירות ו/או למוצר ו/או לביצוע העסקה על ידי העסק עמו התקשר הלקוח. לכן, הלקוח פוטר את Cal וסיוטה מכל אחריות לאי ביצוע עסקה מכל סיבה שהיא, ו/או ביצועה שלא על פי ההוראות שניתנו ו/או אי קליטת העסקה אצל המוכר או נותן השירותים ו/או אי זיהוי הלקוח על ידי המוכר או נותן השירותים ו/או לגבי כל תקלה אחרת שתפגע במכירת המוצר או מתן השירותים או תמנע ביצוע העסקה.
17. ידוע ללקוח, כי Cal אינה צד לעסקה בין הלקוח לבין בית העסק ו/או נותן השירות וכי היא לא תהיה אחראית בקשר לאספקתם, כמותם, טיבם ו/או איכותם של מוצר ו/או שירות ו/או זכות מקרקעין שנרכשו ו/או הוזמנו על ידי הלקוח וכיוצ"ב טענות הקשורות לעסקת היסוד שהתבצעה בין הלקוח לבין בית העסק ו/או נותן השירות.
18. Cal לא תהיה אחראית לכל מידע על הלקוח שהגיע לידי צדדים שלישיים ו/או אחרים שלא באמצעות Cal.
19. מוסכם על הלקוח, כי התרופה היחידה העומדת לרשותו היא ביטול הסכם זה כאמור בסעיף 27 להלן, ואם שילם עבור השירות, לא יעלו דמי הנזק, אף אם יהא זכאי להם, על תשלום ששילם בשנה עובר לאירוע הנזק עבור שירות זה. מכל מקום, כדי להסיר ספק, גם באותם מקרים ש-Cal תמצא אחראית לנזק כלשהו, על אף האמור לעיל, לא תהא Cal אחראית לכל נזק תוצאתי ו/או עקיף ו/או עונשי אחר.

התמורה -
20. הרשיון לשימוש בתוכנה והשימוש בה יינתנו ללקוחות Cal, חינם, ללא תמורה.
21. על אף האמור לעיל בסעיף 20, רשאית Cal, בהודעה מוקדמת של 30 יום, לקבוע עמלה לשימוש במערכת. במקרה זה, מסכים הלקוח כי עמלה זו תשולם באמצעות חיוב כרטיס האשראי שלו. הודיעה Cal על רצונה לקבוע עמלה לשימוש במערכת, רשאי הלקוח להפסיק ולהשתמש במערכת כאמור בסעיף 27.

העברת מידע -
22. הפעלת מערכת VERIFIED BY VISA, הבקרה עליה, תחזוקתה ובירורי עסקאות, נעשות בדרך שאינה מצריכה מסירת פרטים על הלקוח עושה העסקה לצד שלישי, ו-Cal, כידוע, מקפידה על שמירת פרטיות הלקוחות [יצויין, כי התוכנה והפרטים המועברים במסגרתה נמצאים על גבי שרת שמופעל על ידי גורם זר]. יחד עם זאת, במקרים בהם עשוי להיות צורך להעביר מידע על הלקוח ו/או על העסקה, לגורמים אחרים ובהם סיוטה. הלקוח מסכים להעברת מידע חריגה כזו, אם תידרש, לבירור פרטי העסקה ו/או הלקוח.
23. ידוע ללקוח, כי לקוחות המערכת לרבות פרטי המידע שהתקבלו מהם עת הצטרפותם למערכת ועת ביצעו עסקאות תוך שימוש במערכת, יהיו חלק ממאגר המידע של Cal המיועד הן למתן שירות ללקוחות ולתפעול מערכת כרטיסי האשראי והן לדיוור ישיר (אלא אם הלקוח מבקש כי הדיוור לא ישלח אליו).

קישורים -
24. באתר Cal כמו גם באתרים של בתי העסק השונים בהם מבקש הלקוח לבצע עסקאות, קיימים קישורים לאתרים אחרים, לרבות קישורים שנעשו על ידי מפרסמים שונים באתרים השונים. קישורים אלה נועדו לנוחות המשתמשים בלבד. אין ללמוד מקישורים אלה וכן מהעובדה כי בתי עסק שונים הצטרפו לשירות, על המלצה ו/או העדפה ו/או אישור להשתמש בחומר ו/או בתכנים אליהם מפנים הקישורים ו/או לבצע עסקה עם בתי העסק שהצטרפו לשירות. מובהר, כי ל-Cal ו/או לסיוטה ו/או למי מטעמן, אין כל אחריות, בין ישירה ובין עקיפה, כלפי לקוח שעשה ו/או הסתמך ו/או ביצע פעולות בהתאם לחומר הנמצא באתרים המקושרים ו/או עם בתי עסק שהצטרפו לשירות.

עדכון גירסאות-
25. מדי פעם עשויה גירסה חדשה של התוכנה להחליף או לעדכן גירסה קיימת. Cal תעדכן את הלקוחות על העדכון, באמצעות דואר אלקטרוני, פרסום באתר, או בכל דרך אחרת שתבחר ותנאי הסכם זה יחולו על הגרסה המעודכנת.

הצהרת הלקוח -
26. הלקוח מצהיר ומאשר, כי הינו בגיר וכשיר משפטית, להתקשר בהסכם מסוג זה וכן לקחת על עצמו התחייבויות על-פי הסכם זה, לרבות שימוש בשירות.
מובהר, כי במידה ומתבקשת עשיית עסקאות באמצעות כרטיס MY CARD יהיה על מי שהכרטיס הונפק לו (ההורה) למלא את הפרטים ולאשר תנאי השימוש במערכת.

סיום ההסכם -
27. הלקוח רשאי בכל עת להפסיק את השימוש בשירות, בהודעה מראש שתעשה בדואר אלקטרוני. על הלקוח לוודא, כי הודעת הדואר האלקטרוני נתקבלה ב-Cal.
28. Cal רשאית להודיע בכל עת על הפסקת השירות, אם ללקוח מסויים ואם לכלל הלקוחות.

כללי -
29. Cal שומרת לעצמה את הזכות לשנות ולעדכן מעת לעת, את תנאי השימוש בשירות זה ו/או את תנאי ההסכם, בהודעה מוקדמת של 14 יום.

סמכות שיפוט -
30. השימוש בשירות כפוף לדין הישראלי בלבד וסמכות השיפוט הייחודית על-פי הסכם זה ניתנת לבתי המשפט המוסמכים באזור תל-אביב יפו.
 
 
 
 
לשירותי Cal-Online|לאתר Cal
Secured by RSA